Sayfa: 1

AUTOMATIC PLUS MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İSTANBUL HİSAR TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Adres: Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 52/3 Bağcılar/İSTANBUL
Tel No: (0212) 599 62 62
Faks No: (0212) 599 66 01
Vergi D.: Güneşli V.D.
Vergi No: 4630076467
E-Posta: [email protected]
Finansal aracı olup Sözleşmede HİSAR olarak geçecektir.
_____________________________________________
Sözleşmede MÜŞTERİ olarak geçecektir.
HİSAR ve MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf”, beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR
Petrol Ofisi A.Ş.: HİSAR ile imzaladığı Sözleşme ile HİSAR’ı, MÜŞTERİ’lere karşı finansal aracı olarak yetkilendiren şirket.
Sözleşmede PO olarak geçecektir.
Finansal Aracı: APE’nin MÜŞTERİ’lere tanıtımını yaparak MÜŞTERİ’lerin Automatic Plus’ı satın almalarını sağlayan ve Automatic Plus’ı kullanım sırasında hem PO’ya hem de MÜŞTERİ’ye destek olacak kurumdur. Sözleşmede HİSAR olarak geçecektir.
MÜŞTERİ: Automatic Plus’ta kendine sunulan Hizmet Paketi’nden bir veya bir kaçını seçerek Automatic Plus hizmetinden yararlanan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmektedir.
Araç: Araç, (i) MÜŞTERİ’nin faaliyetleri için kullanılan, (ii) mülkiyetine ve/veya kira hakkına sahip olduğu, (iii) kara yollarında hareket eden ve (iv) MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak HİSAR’a, HİSAR tarafından da PO’ya bildirilerek Automatic Plus’a dâhil edilmesi için APE takılan vasıtalardır.
AutoMatic Plus Ekipmanı: Araç’ın, İstasyon tarafından tanınarak akaryakıt alımlarını Automatic Plus aracılığı ile
gerçekleştirebilmesini sağlayan PO’nun mülkiyetinde olup ödünç olarak verilen ekipmanlardan oluşan araç izleme veya filo yönetim sistemi cihaz setidir (bundan sonra “APE” olarak adlandırılacaktır).
AutoMatic Plus Sistemi: MÜŞTERİ tarafından tercih edilen Hizmet Paketi’nde yer alan hizmetler ile beraber Araç’ın yakıt alımlarına ait ödemelerinin yapılmasını sağlayan donanım ve yazılımlardan oluşan sistemdir (bundan sonra “AutoMatic Plus” olarak adlandırılacaktır).
Ek Sensör: MÜŞTERİ’nin talebi ile ücret karşılığında, Full Plus Hizmet Paketi’ne ilave hizmetler sağlayan ek cihazlardır.
Müteahhit Firma: AutoMatic Plus ile ilgili hizmetler için PO’nun anlaşmalı olduğu firma veya firmaları ifade eder.
İstasyon: PO unvanı altında geçerli bayilik lisansı bulunan ve AutoMatic Plus Sistemi’nde yer alan istasyonlardır.
Hizmet Paketleri: MÜŞTERİ’nin her bir Araç’ı için ayrı ayrı seçebileceği 3 farklı Hizmet Paketi’ni ifade eder. Hizmet

Paketleri aşağıda tanımlanmıştır.

Standart Paket:
Araç’ın yakıt alımlarına ait faturalama işlemleri HİSAR tarafından ve ilgili ödemeler MÜŞTERİ tarafından
HİSAR’a yapılır.
MÜŞTERİ tarafından, internet üzerinden akaryakıt alımları ve ödemeler kontrol edilir, dışarı data aktarımı da
dahil olmak üzere raporlama yapılır ve durdurma hakkı ile filo akaryakıt alım yönetimi sağlanır.

Plus Paket:
Standart Paket özelliklerine ek olarak;
– MÜŞTERİ tarafından akaryakıt tüketim yönetimi sağlanır,
– MÜŞTERİ tarafından filo sistemine dahil araçların bakım, vize vb. periyodik işlemlerinin yönetimi sağlanır,
– MÜŞTERİ tarafından Araç’ların sayısal haritalar üzerinden izlenerek, takip ve raporlanması yapılır,
– MÜŞTERİ tarafından rota, güzergâh ve bölge sınırlamaları belirlenir,
– MÜŞTERİ tarafından e-posta, kısa mesaj ile ikaz ve raporlama yapılır.

Full Plus Paketi:
Plus Paket özelliklerine ek olarak;
– MÜŞTERİ tarafından güvenli sürüş takip ve raporlaması yapılır,
– MÜŞTERİ tarafından ihtiyaç ve talebe göre, ek sensörler ilave edilerek ilave hizmet alınır.

3. KONU
HİSAR‘ın, PO ile yapmış olduğu “Finansal Aracılık” sözleşmesi kapsamında MÜŞTERİ’lerine hizmet vermesi ve
MÜŞTERİ’lerin de iş bu sözleşme kapsamında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi sözleşmenin konusunu ihtiva etmektedir.

Sözleşmenin işleyişi;

– HİSAR ile MÜŞTERİ arasında iş bu sözleşmenin tanzim edilmesi ve gerekli evrakların MÜŞTERİ tarafından
HİSAR‘a ulaştırılması,
– MÜŞTERİ’nin HİSAR’ın istemiş olduğu ödeme teminatlarını sağlaması,
– HİSAR ile MÜŞTERİ’nin uygun gördüğü APE‘lerin PO‘nun anlaşmalı olduğu müteahhit firmalarca araçlara
takılması,
– MÜŞTERİ’nin araçlarına PO‘nun APE tanımlı akaryakıt istasyonlarından belirlenen limit tutarınca akaryakıt
alması,
– MÜŞTERİnin AutoMatic Plus aracılığı ile İstasyondan satın almış olduğu akaryakıt ile AutoMatic Plus kullanım
ve paket bedellerini belirlenen ödeme seçeneğine ve vadesine uygun olarak HİSAR’a ödemesi şeklinde olacaktır.

4. SÜRE

İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 (üç) yıl süreli olup, taraflarca sürenin bitiminden en geç 30 (otuz) gün önce yenilenmeyeceği yazılı olarak ihbar edilmediği takdirde, kendiliğinden aynı şartlarla 2 (iki) yıl daha uzar. Sözleşme, 5.(beş)inci yılın sonunda başkaca bir hüküm veya karar alınmasına gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak işbu sözleşme her halde HİSAR ile PO arasındaki Finansal Aracılık Sözleşmesine bağlıdır. Finansal Aracılık Sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde bu sözleşme de herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmadan kendiliğinden sona erer.

5. HİSAR’IN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. HİSAR, MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme ile satın almış olduğu pakete göre, www.automaticplus.com.tr veya
www.automatic.com.tr internet adresine giriş yapabilmesi için, işbu Sözleşme’nin imzalanması akabinde,
MÜŞTERİ’nin Sözleşme’de bildirilmiş olan e-posta adresine geçici bir şifre gönderir.

5.2. HİSAR, Automatic Plus kapsamındaki elektronik bilgi ve raporlamaları, eş zamanlı olarak, MÜŞTERİ’nin erişimine 1(bir) yıl süre ile;

– Standart Paket MÜŞTERİ’leri için www.automaticplus.com.tr internet adresi üzerinden,
– Plus Paket ile Full Plus Paket MÜŞTERİ’leri için www.automatic.com.tr internet adresi üzerinden
sunar.

5.3. AutoMatic Plus vasıtasıyla MÜŞTERİ’nin İstasyon’dan yaptığı akaryakıt alımları, MÜŞTERİ’ye, ayda 2 (iki) defa olmak üzere, HİSAR tarafından fatura edilir. İstasyonda ayrıca bir fatura verilmez ancak akaryakıt alımı yapan sürücünün talebi halinde, alım bilgilerini içerir mali değeri olmayan fiş verilir. Fatura bedeli, pompa satış fiyatının KDV’siz tutarından işbu sözleşmeyle belirlenen ıskonto rakamı uygulanarak hesaplanır. Her ayın 1‘i ile 15’i arasında MÜŞTERİ tarafından yapılan akaryakıt alımları, HİSAR tarafından ilgili ayın 15’inde faturalanır ve 16’si ile ayın son günü arasındaki akaryakıt alımları ise ilgili ayın son gününde faturalanır. Her iki fatura, MÜŞTERİ tarafından takip eden ayın 7 (yedi) günü içinde ödenir. Ödeme tarihinin son gününün hafta sonu veya resmi tatil yahut ulusal/dini bayram günlerine denk gelmesi halinde bugünü takip eden ilk iş günü ödeme yapılacaktır.

5.4. HİSAR, MÜŞTERİ’nin e-fatura kullanmak zorunda olan mükelleflerden olmaması durumunda düzenleyeceği faturaları elektronik ortamda ve elektronik iletişim vasıtaları ile gönderebilir. MÜŞTERİ faturaların bu elektronik ortamda gönderilmesini peşinen kabul ettiğini, HİSAR’dan kağıt ortamında fatura düzenlemesi ve göndermesini talep etmeyeceğini gayr-i kabili rücu şekilde kabul ve taahhüt eder. HİSAR, MÜŞTERİ tarafından bildirilen elektronik posta adresine e-faturayı, www.efatura.gov.tr adresinde yer alan elektronik fatura formatına uygun ve basılabilir şekilde PDF formatında gönderir. HİSAR, söz konusu faturaları en fazla 1 (bir) yıl süre ile PDF formatında HİSAR’ın internet sayfasında MÜŞTERİ’nin Kullanıcı adı ve Şifresi ile erişebileceği şekilde bulundurur. Ancak HİSAR, söz konusu süreyi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, internet sayfası aracılığı ile erişemediği faturaları, fatura tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile HİSAR’dan yine elektronik ortamda talep edebilir.

5.5. HİSAR, Automatic Plus’ı MÜŞTERİ’ye tanıtacağını ve satışına aracılık yapacağını, MÜŞTERİ’nin bilgi talebi ve
şikayeti olması halinde MÜŞTERİ memnuniyetini sağlamak için azami gayret sarf edeceğini taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında doğmuş, doğacak borçlarına ilişkin ödemelerinde kullanılmak üzere, HİSAR’ın anlaşmalı olduğu bankalardan herhangi birinde, işbu Sözleşme’nin imza tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde, öngörülecek aylık akaryakıt tüketimin 1,5 (birbuçuk) katı kadar kredili hesap açtırmayı kabul ve taahhüt etmiştir.
HİSAR, akaryakıt fiyat ve tüketimlerinde olabilecek değişikliklere istinaden, hesaba ilişkin tutarın artırılmasını talep
hakkını haizdir. MÜŞTERİ, bu talebi, talebin kendisine iletilmesini takip eden 7 (yedi) işgünü içinde yerine
getireceğini, bu talebin, HİSAR için Sözleşme’nin esaslı unsuru olduğunu ve bu talebin karşılanamaması halinin
HİSAR için haklı nedenle fesih sebebi olduğunu kabul eder.

6.2. HİSAR’ın uygun gördüğü hallerde, MÜŞTERİ, kredili hesap açtırmak yerine, HİSAR’a, HİSAR’ın uğrayacağı zarar, ziyanın tazmini, doğabilecek her türlü HİSAR alacaklarının teminatı olacak HİSAR’ın uygun gördüğü metinde, teminat mektubu verebilir. Bu madde hükmüne göre alınacak banka teminat mektubu HİSAR’ın uygun bulduğu bir bankaya ait, tarafların mutabık kaldığı tutarda kesin ve süresiz ya da belirlenen süre sonlarında yenilenmek üzere tanzim edilecek ve işbu Sözleşme’nin imzalanmasını takiben 7 (yedi) işgünü içinde MÜŞTERİ tarafından HİSAR’a teslim edilecektir. Teminat Mektubu, MÜŞTERİ tarafından işbu Sözleşme’nin süresi boyunca kesintisiz olarak devam ettirilecektir.

6.2.1. Vadesi dolacak teminatın yenilenmemesi veya süresinin uzatılmaması halinde MÜŞTERİ, HİSAR’ın teminatları nakde çevirme ve nakit teminat olarak hesaplarında tutmaya hak sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Teminatların nakde çevrilememesi halinde, MÜŞTERİ’nin teminatları yenilemesine kadar, HİSAR, MÜŞTERİ’ye karşı olan tüm yükümlülüklerini ifa etmeyi durdurabilir.

6.2.2. HİSAR’ın MÜŞTERİ’den ek teminat talep etmesi halinde HİSAR tarafından talep edilen teminatı sağlamayı
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin HİSAR nezdindeki risklerinin artması halinde MÜŞTERİ, HİSAR tarafından
Teminatlar’ı arttırması için yapılan bildirimi izleyen en geç 7 (yedi) iş günü içinde, HİSAR nezdindeki Teminatlar’ını
bildirilen tutara yükseltmeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, MÜŞTERİ’nin Teminat eksiğinin tamamlanmasına kadar, HİSAR, MÜŞTERİ’ye karşı olan tüm yükümlülüklerini ifa etmeyi durdurabilir.

6.3. HİSAR uygun gördüğü hallerde kredili hesap veya Teminat Mektubu yerine MÜŞTERİ’den ön bir depozito bedeli yatırmasını talep edebilir. Bu depozito bedeli dahilinde MÜŞTERİ’yi AutoMatic Plus sisteminin imkanlarından yararlandırır. MÜŞTERİ, belirlenen vadede kısmen veya tamamen borcunu ödemediği takdirde HİSAR, MÜŞTERİ’ye karşı olan tüm yükümlülüklerini ifa etmeyi durdurabilir ve MÜŞTERİnin borcunu depozito bedelinden tahsil edebilir.

6.4. HİSAR uygun gördüğü hallerde MÜŞTERİ’den ön ödeme alarak MÜŞTERİ’ye limit tahsis edebilir ve MÜŞTERİ’yi bu limit dahilinde AutoMatic Plus sisteminin imkanlarından yararlandırır.

6.5. MÜŞTERİ, seçmiş olduğu Hizmet Paket ve/veya Hizmet Paketleri’nden, her bir paket için, sistem kullanımı bedeli olarak,
– Standart Paket için araç başı aylık 0 (sıfır) TL + KDV,
– Plus Paket için araç başı aylık 25 (yirmibeş) TL + KDV,
– Full Plus Paket için araç başı aylık 35 (otuzbeş) TL+ KDV olarak belirlenmiş olan kullanım bedelini HİSAR’a ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

6.6. MÜŞTERİ, HİSAR’ın onayı ile Sözleşme süresi içinde Hizmet Paketleri arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşme süresince her yeni başlanacak olan Hizmet Paketi kullanım bedeli, yeni Hizmet Paketi’nin başlangıç tarihini takip eden aydan itibaren başlamak üzere ve son kullanılan Hizmet Paketi bedeli ise, kullanımın tamamlanmasını takip eden ay sonuna kadar bir önceki aya ilişkin olarak HİSAR’a ödenir.
6.7. MÜŞTERİ, İstasyon’dan aldığı fatura bedeline konu akaryakıt birim fiyatlarının, pompa satış fiyatının KDV’siz
tutarından;
– Ön kapakta belirtilen iskonto bedeli uygulanır.
MÜŞTERİ, HİSAR’a bildirdiği ve AutoMatic Plus sistemine kaydedilen aylık toplam akaryakıt tüketim limitlerine
yakın akaryakıt tüketiminde bulunacağını ve bu maddede belirtilen iskonto oranlarının buna göre tespit edildiğini kabul eder.
HİSAR, sözleşme tarihine istinaden 6 aylık ortalama kullanımı kontrol eder.AutoMatic Plus üzerinden yapmış olduğu akaryakıt alımlarının aylık ortalamasına bakar. Sözleşmede belirtilen m3 ile gerçekleşen arasında (6 aylık ortalama baz alınır) %30 sapma olması durumunda müşteri ile karşılıklı görüşülerek uygun iskonto bedeli belirlenir.
HİSAR’ın Finansal aracı olarak PO ile imzaladığı Sözleşmeye istinaden PO, beklenmeyen ekonomik olumsuzluklar
ve/veya yetkili merciler tarafından yürürlüğe konan dönemsel ve/veya sektörel uygulama değişiklikleri, akaryakıt
sektörünün uymakla yükümlü olduğu kurumların alacağı kararlar, tavan – taban fiyat uygulamaları, vergi oranlarında yapılacak değişiklikler, pompa fiyatlarında % 20 oranında artış veya azalış olması veya döviz kurları ve/veya faizlerde yaşanabilecek aşırı değişimler sonucu kâr marjında PO aleyhine bir değişiklik meydana geldiğine karar verirse, tek taraflı olarak Finansal Aracı’nın satış koşulları ve/veya paket bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. PO’nun bu hakkını kullanması ve bunu HİSAR’a bildirmesi halinde HİSAR da MÜŞTERİ’ye bu Sözleşmede sağladığı iskonto oranında aynı miktarda düşüm gerçekleştirir ve bunu yazılı olarak MÜŞTERİ’ye bildirir. MÜŞTERİ’nin yeni iskonto oranı, PO’nun söz konusu bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

6.8. MÜŞTERİ, Full Plus Hizmet Paketi ile birlikte talep edeceği, tanımları ile birim fiyatları aşağıda belirlenmiş ek
sensörler için Full Plus Hizmet Paketi ücretine ek ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.9. MÜŞTERİ, Araç’lara ait plaka bilgilerinin ilgili araç ruhsatı ile uyumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda MÜŞTERİ, Sözleşme süresince, Automatic Plus’a dahil ettiği veya edeceği her türlü bilgi ve belgeyi HİSAR’a derhal iletmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.10. MÜŞTERİ, HİSAR’a bildirmiş olduğu e-posta adresine Sözleşme’nin akdini takiben gönderilecek olan geçici şifre ile seçmiş olduğu Hizmet Paketi’nin internet adresine girişi sağlar.

6.11. MÜŞTERİ, kendisine verilen şifre ile satın almış olduğu Hizmet Paketi kapsamında,

6.11.1. MÜŞTERİ, kendisi tarafından sağlanan ve HİSAR veya PO tarafından internet sitesine girilen bilgilerin
doğruluğunu kontrol etmek ve gerekli durumlarda değişiklik ve düzeltmeleri yapmakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.11.2. MÜŞTERİ, internet adresleri üzerinden, kredili hesabının limitleri ve/veya teminatları uyarınca, Araç’larına yakıt alımları için krediler belirlemek ile yükümlüdür. Kredi belirlenmemiş her Araç’ın, MÜŞTERİ’nin toplam limiti kadar akaryakıt alımı yapabileceğini ve bu akaryakıt alımlarından MÜŞTERİ’nin münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.11.3. MÜŞTERİ, gerekli durumlarda durdurma, sınırlama, raporlama, limitleme, akaryakıt tanımlamalarını
değiştirme, vb. işlemleri gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu, aksi durumdan kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.11.4. MÜŞTERİ, söz konusu şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı HİSAR’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan münhasıran ve doğrudan sorumludur. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından HİSAR’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, HİSAR’ın her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tanımlı olan kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılması dahil olmak üzere) gerçekleştirilecek tüm işlemlerden doğrudan ve münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.

Can-bus entegrasyonu – Datapass 6,50 TL/AY
Termistör (Sıcaklık Sensörü) 3,75 TL/AY
Sürücü Tanıma Modülü 8,50 TL/AY
Kapı Sensörü 2,50 TL/AY
Motor Blokaj (Röle) 2,50 TL/AY
Mifare Tag 1,00 TL/AY

Sayfa: 2

6.12. HİSAR ile PO arasındaki finansal aracılık sözleşmesi kapsamında, PO veya PO tedarikçileri ödünç olarak
MÜŞTERİ’ye verilmesi söz konusu olan APE’yi, tek yanlı olarak tanzim edip MÜŞTERİ’ye imza karşılığı teslim
edecekleri tutanağa ekleyeceklerdir. PO veya PO’nun tedarikçileri tarafından bu surette tanzim edilen tutanaklar
teslimin o içerikte gerçekleştiğinin tespiti niteliğindedir. Zikredilen tutanak ya da tutanaklar Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 193/I. maddesi anlamında kesin delil sayılacaktır. MÜŞTERİ’nin, Automatic Plus’a ekleyerek filosuna
dahil ettiği araçların APE montajları Müteahhit Firma tarafından yapılacak olup montaja ilişkin giderler PO tarafından ödenecektir. MÜŞTERİ, Müteahhit Firma teknik servisinin montaj, bakım, onarım ve demontaj hizmetlerini sağlıklı ve hızlı verebilmesini sağlayacak tüm kolaylıkları gösterecektir. MÜŞTERİ’nin, Müteahhit Firma dışında herhangi bir şekilde APE’nin montajının, bakımının, onarımının ve demontajının yapılması nedeni ile ortaya çıkabilecek zarar ve ziyanından münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.

6.13. MÜŞTERİ gerek kendisinin gerekse 3. şahısların APE’ye veya APE’nin takılı olduğu araca, HİSAR’a, Automatic
Plus’a veya 3. kişilere verdiği tüm zarar, ziyan ve masraflardan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.14. MÜŞTERİ, AutoMatic Plus’a dahil edeceği araçlarına montajı yapılan APE’lerin, kendisine teslim edilen malzemeleri en iyi şekilde muhafaza edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.15. MÜŞTERİ, Kart’ın üzerinde veya sistemde Plakası tanımlanmış Taşıt için usulüne uygun olarak ve istasyonda iken ikmal talebinde bulunacağını, iş bu sözleşme sona ermiş olsa dahi HİSAR’ın usulsüz kullanım nedeni ile uğrayabileceği her türlü ceza, tazminat v.s masrafların tümünden sorumlu olduğunu ve ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.16. MÜŞTERİ, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesini takip eden en geç 1 (bir) ay içinde Müteahhit Firma eliyle APE’lerin (halka hariç) demontajını sağlar ve söz konusu APE’leri eksiksiz ve çalışır vaziyette Müteaahit Firmaya teslim eder. APE’lerin Müteahhit Firmaya eksiksiz ve çalışır vaziyette teslimi akabinde, HİSAR, teslimi gerçekleşen APE’lere ilişkin tahsil edilmiş olan bedel var ise, söz konusu bedeli, MÜŞTERİ’ye aynen iade eder.

6.17. MÜŞTERİ, Sözleşme’nin sona ermesi akabinde APE’lerin, Müteaahit Firmaya teslim edilmesine kadar, münhasıran
kendi sorumluluğunda olduğunu ve APE’ler ile yapılacak yakıt alımlarını derhal, nakden ve defaten HİSAR’a
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.18. MÜŞTERİ, kendisinin veya istihdam ettiği işçi veya görevlilerin veya 3. kişilerin kasıt veya ihmallerinden
kaynaklanacak cezai şart, tazminat bedelleri, idari para cezaları ve üçüncü kişi talepleri de dahil olmak üzere HİSAR’ın karşılaşabileceği her türlü müspet ve menfi zarar tazmini talebini münhasıran karşılayacağını ve söz konusu zararlardan münhasıran ve doğrudan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle ortaya çıkabilecek her türlü zarar, MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecek olup, zararın cihaz ve sistemde meydana gelmesi halinde bütün bakım ve onarım giderleri de MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

6.19. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin akdi tarihinden itibaren, Sözleşme’nin bitimine kadar filosuna dâhil edeceği ve merkezi faturalama ile yakıt alımı yapacağı tüm Araç’larını AutoMatic Plus sistemine dâhil edeceğini serbest iradesi ile kabul ve talep etmiştir.

6.20. MÜŞTERİ, AutoMatic Plus kullanımı için talep ettiği her APE ile Sözleşme süresince akaryakıt alımı yapacağını
tahahhüt etmiştir. MÜŞTERİ, 4 ay süre ile akaryakıt alımı yapmayan APE’leri derhal iade eder. Aksi halde, HİSAR
MÜŞTERİ’ye, akaryakıt alımı yapılmayan her bir APE için, ay başına 25 (yirmibeş) TL + KDV servis bedeli faturası
düzenleme hakkına sahiptir. Söz konusu servis bedeli ayın son günü fatura edilir ve MÜŞTERİ tarafından fatura tarihini takip eden 7. (yedinci) günde ödenir.

6.21. MÜŞTERİ, Araç’ların herhangi bir nedenle Automatic Plus sisteminden çıkarılmasının gerektiği hallerde ve/veya Automatic Plus’a dahil olan APE montajı yapılmış olan araç ve/veya araçlar ile APE’lerin çalınması, kaybolması, kaza geçirmesi veya 3.kişilerin eline geçmesi gibi hallerde derhal; (i) aracın yakıt alımını kendisine verilen şifre ile www.automaticplus.com.tr veya www.automatic.com.tr üzerinden derhal durdurur (ii) derhal HİSAR’a yazılı olarak bildirim yapar ve (iii) mümkün olan hallerde, APE’leri (kart ve halka hariç) 10 (on) işgünü içinde Müteahhit Firma’ya teslim eder. MÜŞTERİ, her halde, akaryakıt alışverişleri de dahil olmak üzere, kendisinin ve HİSAR’ın uğrayacağı her türlü müspet ve menfi zarar ve ziyandan sorumludur. MÜŞTERİ, bu durumlarda oluşan zarar ve ziyanın kendisinden rücu edilebileceğini ve buna bağlı olarak kredili hesaplarından ve/veya HİSAR’ın uhdesinde bulunan teminat mektubundan tahsil/mahsup edilebileceğini kabul ve taahhüt eder. Söz konusu APE (kart ve halka hariç) bedelleri de MÜŞTERİ tarafından HİSAR’a ödenir.

6.22. MÜŞTERİ, AutoMatic Plus’a dahil araçların, anlaşma süresince PO İstasyonlarından akaryakıt ikmal edeceğini, herhangi bir nedenle başka bir dağıtım şirketinden akaryakıt ikmal edilmesi halinde HİSAR’ın arıza ve sair nedenlerle anılan araçla ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.23. MÜŞTERİ, HİSAR tarafından, işbu Sözleşme kapsamında, istenen veya istenilecek tüm evrakları HİSAR’a, aksi HİSAR tarafından bildirilmedikçe, talep tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde iletmek ile yükümlüdür.

6.24. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere ve ilgili mevzuata aykırı hareketi nedeniyle HİSAR’ın uğrayacağı her türlü müspet ve menfi zarar ve ziyanı, HİSAR’ın talebi üzerine, başkaca herhangi bir karar, hüküm ve benzeri işleme gerek olmaksızın en geç 15 (onbeş) gün içinde, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde MÜŞTERİ söz konusu bedelin, cari hesabından kredili hesabından ve/veya teminatlarından
tahsil/mahsup edilebileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle HİSAR’ın
kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği idari/adli para cezaları da dâhil olmak üzere her türlü menfi ve müspet zararının kendisinden rücu edebileceğini ve buna bağlı olarak teminatlarından mahsup edilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

6.25. MÜŞTERİ, HİSAR tarafından, işbu Sözleşme’nin ifası ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
MÜŞTERİ’ye veya personeline ait kişisel verilerini işlenmesine, lüzumu halinde 3. kişilerle paylaşmasına veya
yurtdışına transfer etmesine veya yurtdışında saklanmasına peşinen muvafakat eder.

7. ÖDEMELERDE AKSAKLIKLAR

MÜŞTERİ, HİSAR’ın her türlü alacağının rüçhanlı alacak olduğunu ve üçüncü şahıslara olan borçlarından önce tahsil edileceğini ve borçlarını HİSAR’a zamanında ödememesi durumunda, geciken kısım ve fiili tahsilat tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak, bunlara TCMB tarafından ticari işler için belirlenen avans faizinin 2,5 (ikibuçuk) katına kadar gecikme faizi tahakkuk ettirilebileceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Ödememe, eksik ödeme veya geç ödeme hallerinde HİSAR MÜŞTERİ’nin AutoMatic Plus kullanımını durdurma veya işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. HİSAR, ödememe, eksik ödeme veya geç ödeme halinde de HİSAR’ın alacakları için gecikme faizi talep etmeye, her türlü takipte bulunmaya ve varsa verilmiş olan teminatları herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın nakde çevirmeye yetkilidir. MÜŞTERİ’nin herhangi bir sebepten doğan borcunun tahsili ve itfa planına bağlanması hususunda mutabakat sağlanamaması veya bir dava veya icra takibine konu edilmesi halinde, MÜŞTERİ’nin AutoMatic Plus kullanımı süresiz olarak durdurulabilir.

8. FESİH

Sözlesme’nin zamanından önce MÜSTERI tarafından feshi durumunda; YDS Elektronik Ödeme Sistemleri’ne kayıtlı araç basına 100.-$(YüzAmerikanDoları) + KDV’yi YDS’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
İsbu Sözlesme HİSAR, aşağıdaki akde aykırılık teşkil eden hallerden bir veya birkaçının var olması halinde, kanundan ve Sözleşme’den doğan diğer haklarına halel gelmeksizin, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshedebilir. Akde aykırılık teşkil eden hallerde HİSAR, MÜŞTERİ’ye akde aykırılığın ortadan kaldırılması için makul bir süre tanıma hakkını kullanabilir. Bu halde, makul süre içerisinde akde aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda, HİSAR, Sözleşme’yi feshedebilir ve/veya Sözleşme’yi feshetmeyerek ticari koşullarda değişiklik yapabilir:
– MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme ile üstlendiği edimlere aykırı davranması ve bu edimleri ve HİSAR’ın kendisini
ikazına rağmen 7 işgünü içerisinde yerine getirmemesi durumunda,
– MÜŞTERİ’nin ödemede temerrüde düşmesi halinde,
– Sözleşme’nin imza tarihindeki AutoMatic Plus’a dahil olan araç sayısında % 50 nispetinde azalma olması,
– 6.7 Maddede belirtilen MÜŞTERİ’nin son 6 aylık akaryakıt tüketimleri baz alınarak hesaplanan Verimlilik
Yüzdesinin % 20’nin altına düşmesi,
– MÜŞTERİ’nin bankada kredili hesap açmaması veya Sözleşme süresi içinde kapatılması, açılan kredinin
limitlerinin yetersiz olması,
– Kredili hesap yerine geçecek şekilde verilen teminat mektubunun süresinin dolması ve/veya yenilenmemesi.
– Kredili hesap yerine geçecek şekilde verilmesi taahhüt edilen depozite tutarının yatırılmaması
MÜŞTERİ’nin iş bu Sözleşmeyi süresinden önce haklı sebep olmaksızın feshetmesi ve/veya feshine sebep olması ile işbu Sözleşmeye aykırılığı nedeniyle HİSAR’ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı MÜŞTERİ’den ayrıca talep etme hakkı saklıdır. Cezai şart bedelinin ödenmesi tarafların Sözleşmeden doğan diğer hak ve yükümlülüklerini (ifayı talep hakkı dahil olmak üzere) ortadan kaldırmayacaktır. HİSAR’ın cezai şart bedellerini MÜŞTERİ’nin cari hesaplarından ve/veya teminatlarından mahsup etme hakkı saklıdır.

9. MASRAFLAR

İşbu Sözleşme nedeniyle oluşacak damga vergisi HİSAR ve MÜŞTERİ tarafından yarı yarıya karşılanacaktır.

10. DEVİR

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’den doğan hak ve/veya alacaklarını, borçlarını HİSAR’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. MÜŞTERİ tarafından HİSAR’dan onay alınmadan geçekleştirilen temlik işlemlerine ilişkin, temlik alan tarafından yapılacak temlik bildirimleri hüküm ifade etmeyecektir. MÜŞTERİ, HİSAR’ın Sözleşme’den kaynaklanan hak, alacak, yükümlülük, taahhüt ve edimlerini, kısmen veya tamamen devredebileceğini beyan ve taahhüt eder.

11. GİZLİLİK

Taraflar, 10 (on) yıl süre ile, işbu sözleşme ve/veya yapacakları her türlü ticari işlemler ve/veya aralarındaki ticari ilişki nedeniyle yapılan görüşmeler ile yazışmalarda birbirleri ve sisteme dahil (3). şahıslar hakkında öğrendikleri tüm bilgileri gizli tutmayı, bu bilgileri Resmi Makamlar tarafından istenenler hariç olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak (3). kişilere veya kamuoyuna açıklamamayı ve ifşa etmemeyi serbest iradeleriyle gayrikabili rücu bir şekilde beyan, kabul ve taahhüt ederler.

12. MÜCBİR SEBEPLER

HİSAR veya MÜŞTERİ’nin Mücbir Sebep’ten dolayı yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda (aşağıda tanımlandığı üzere) sorumlu tutulmayacaklardır. Etkilenen taraf, Mücbir Sebep dolayısıyla engellenen edimlerini Mücbir Sebep devam ettiği ve edimini ifa etmesi mümkün olmadığı sürece yerine getirmeyebilecektir.
İlgili taraf, Mücbir Sebep’in ortaya çıkmasından sonra mümkün olan en kısa zamanda diğer tarafa bildirimde bulunacak ve konuyla ilgili tüm detayları verecektir; bunun üzerine taraflar alınması gereken tedbirler hakkında görüşecektir. İlgili taraflar, söz konusu görüşmeden bağımsız olarak, her tür zararı azaltmak ve yükümlülüklerini ifa edebilmek maksadıyla koşulları eski hale getirmek için tüm teknik ve ekonomik açıdan makul tedbirleri alacaklardır.
Aksine bir hüküm yoksa, Mücbir Sebep dolayısıyla oluşan ve her bir tarafın maruz kaldığı tüm masraf, maliyet, zarar ve ziyan ilgili tarafın kendi sorumluluğunda olacak ve kendisi tarafından üstlenilecektir.
“Mücbir Sebep” kısmen ya da tamamen etkilenen taraf için ifada imkânsızlık ya da hukuka aykırılık yaratan vaka ya da durum anlamına gelmektedir; şöyle ki söz konusu vaka ya da durumlar: (i) ilgili tarafın kontrolünün dışında olacak, (ii) söz konusu tarafa yüklenebilecek nitelikte olmayacak ve (iii) gerekli özen gösterilmesine rağmen ileri süren tarafça kısmen ya da tamamen önlenemeyecek, üstesinden gelinemeyecek ya da çözümlenemeyecektir.
Mücbir Sebep’in tanımında yer alan durumlar oluşmuşsa, Mücbir Sebep vaka ve durumları, sayılanlar sınırlı olmamakla beraber,

(a) doğal afet, tesisleri kamulaştırılma veya tesislere el koyma, toplumu hedef alan eylemler, savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, sabotaj, karışıklık, toplumsal kargaşa, terörizm ve yukarıda anılanlara ilişkin beklenen her tür tehdit;

(b) yangın, patlama, fırtına, hortum, deprem, yanardağ, düzenli olarak meydana gelen bir geçmişi olmayan olağanüstü sert hava koşulları ya da diğer olağanüstü doğa olayları;

(c) veba, salgın, ambargo, mal, hizmet ya da teknolojinin ithalatında müeyyide ya da diğer kısıtlamalar, karantina, yetkili merci tarafından eylem ya da eylemsizlik ve

(d) herhangi vaka ya da durum veya yukarıda sayılanlarla aynı öze sahip benzerlerinin biraraya gelmesini içerir.

Mücbir Sebep vakaları ve durumları kesinlikle

(a) etkilenen tarafın ya da onun temsilcisi ya da alt yüklenicilerinin teşebbüs veya işletmelerini kapsayan grev, lokavt ya da herhangi bir diğer endüstriyel eylem ya da iş uyuşmazlığı;

(b) ekipman ya da malzemelerin geç teslimi;

(c) kaynak eksikliği;

(d) ekipman veya makine arızası; veya

(e) şiddetli hava koşulları gibi hususları kapsamamaktadır.

Mücbir Sebep vakası kesintisiz olarak 4 (dört) hafta devam ederse, her bir taraf, seçimi kendisinde olmak üzere, ilgili diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi feshedebilir.

13. DELİL SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek hesap uyuşmazlıklarında HİSAR’ın kayıtları diğer konularda tarafların ticari defterleri ve bu defterdeki kayıtları, e-posta kayıtları delil niteliğindedir.

14. HAKLARIN KULLANILMASI

HİSAR tarafından işbu Sözleşme’den doğan hakların, geç veya eksik kullanılması işbu haktan feragat edildiği anlamında yorumlanmayacak ve MÜŞTERİ’ye ilgili hükmün veya Sözleşme’nin tamamının geçersizliğini ya da başka talepler ileri sürme hakkını vermeyecektir.

15. KANUNİ İKAMETGÂH ve BİLDİRİMLER

Taraflar, işbu sözleşmede yer alan adreslerinin tebligata elverişli adresleri olduğunu, adres değişikliklerinin diğer tarafa bir hafta içerisinde noter aracılığı ile bildirileceğini, aksi halde Sözleşme’de yazılı adreslere yapılan bildirimin/tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

16. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

İşbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan ihtilafların hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 16 (onaltı) maddeden ibaret işbu sözleşme, mahallinde 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş olup, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra ___/___/ tarihinde imza edilmiştir. Sözleşmenin aslı HİSAR’a, sureti ise MÜŞTERİ’ye verilmiştir.

EK’ ler:
• Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi,
• Yetkili İmza Sirküleri Fotokopisi,
• Vergi Levhası Fotokopisi